Vedtægter

 

        Vedtægter for Ballerup Kunstforening

 

§ 1.   Foreningens navn er Ballerup Kunstforening, og er  
         hjemmehørende i Ballerup Kommune.

§ 2    Foreningens formål er at fremme interessen for kunst.

         stk. 1. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke
         arrangementer der skal iværksættes med henblik på

         at fremme foreningens formål.

         stk. 2. For at leve op til formålet køber bestyrelsen hver år 
         kunstværker, som bortloddes 
blandt medlemmerne i 
         forbindelse med den ordinære generalforsamling.
  

         stk. 3. Ved den årlige lodtrækning deltager man med et lod 
         pr.  års medlemskab, indtil 
man vinder. Man kan i en
         trækning kun opnå en gevinst. Efter at have vundet 

         nulstiller man, og begynder forfra ved næst års trækning med
         et lod pr. år.

 

§ 3.   Enhver der er interesseret i foreningens formål kan optages
         som medlem.

         stk. 1. Medlemskab træder i kraft, når kontingentet er  
         indbetalt.

         stk. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt.

         stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til at ophæve et
         medlemskab, så
fremt kontingentet ikke er betalt ved 
         regnskabsårets afslutning.

 

§ 4.   Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i 
         april og indkaldes skriftligt 
med 14 dages varsel, vedlagt 
         regnskab og budget.

 

§ 5.   Generalforsamlingen har mindst følgende dagsorden:

        

1.         Valg af dirigent.

2.         Bestyrelsens beretning.

3.         Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.         Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af  
                    kontingent.

5.         Indkomne forslag.

6.         Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, 
                   revisor samt revisorsuppleant.

7.         Eventuelt.

 

          Forslag til den ordinære generalforsamling fra
          medlemmerne, skal indsendes 
skriftligt til bestyrelsen senest
          8 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

§ 6.    Bestyrelsen består af 6 medlemmer, valgt for 2 år ad 

          gangen i, formanden vælges særskilt.
          I
 lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2

          år. 
          I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

          

Revisor vælges 2 år ad gangen i lige år.

          Revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

          Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer

          og sekretær. 

 

§ 7.    Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning, dog skal

  der være skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker

          det.
          Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

 

§ 8.    Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal, bortset fra § 14. og § 15.

 

§ 9.     Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10.   Bestyrelsesmøder afholdes, når et bestyrelsesmedlem 
           ønsker det. Beslutninger i 
bestyrelsen afgøres ved simpelt
           stemmeflertal. Hvis afstemningen viser lige mange

           stemmer, er det formandens stemme der er afgørende.

§ 11.   Når mindst 1/5 af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder 
           derom, skal bestyrelsen 
snarest med 14 dages varsel, 
           skriftlig indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 12.   Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen, når  
           mindst 2/3 af de fremmødte 
går ind for ændringsforslaget.

 

§ 13.   Regnskabsåret er kalender året.

 

§ 14.   Foreningen kan kun opløses ved en ekstraordinær 
           generalforsamling, hvor mindst 
2/3  af de fremmødte  
           medlemmer går ind for opløsningen. Afstemningen foregår

           ved håndsoprækning. Kun hvis et medlem ønsker det, skal 
          det være skriftligt.

 

 § 15.   Ved opløsningen af foreningen skal eventuelle midler 
            anvendes efter den ekstra
ordinære generalforsamlings 
            bestemmelser.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i Skovlunde Kulturhus den 24. april 2012.